نظام ها حقوقی

تقسیم بندی نظام های حقوقی از زوایای مختلفی امکان پذیر است؛ تقسیم بندی رنه داوید از جمله تقیسماتی است که تقریبا جامع همه ی نظامات حقوقی در دنیای معاصر است:

1-       رومی ژرمنی

2-       کامن‌لا

3-       مذهبی و سنتی ( عرفی)

4-       خانواده ی سوسیالیستی

خصوصیات هر یک از نظام های حقوقی فوق

خصوصیت نظام های حقوقی رومی ژرمنی:

مبانی

  1. قانون
  2. عرف و سنت
  3. رویه قضایی
  4. دکترین- عقاید حقوق دانان
  5. اصول کلی

 ادامه دارد...

If he