هر فعلی از افعال انسان در چهار مرحله وجود دارد و در باطنی ترین و واقعی ترین طبقه اش می توان اتصال و ارتباطی را با اسمی از اسماء حضرت حق در نظر گرفت:

اسم حسنی > سیرت باطنی > عمل جوارحی حاکی> صرف حکایت در لفظ و یا کتابت.

مثلا 

رحمانیت خداوند > سخاوتمند بودن > کمک به فقرا >ادعای کمک به فقرا و سخن از فضیلت بخشندگی > نوشتن نام رحمان بر سردر خانه.