خرد هر کجا گنجی آرد پدید

ز نام خدا سازد آن را کلید