نظام ها حقوقی

تقسیم بندی نظام های حقوقی از زوایای مختلفی امکان پذیر است؛ تقسیم بندی رنه داوید از جمله تقیسماتی است که تقریبا جامع همه ی نظامات حقوقی در دنیای معاصر است:

1-       رومی ژرمنی

2-       کامن‌لا

3-       مذهبی و سنتی ( عرفی)

4-       خانواده ی سوسیالیستی